Entendre el Lean

Què és Lean?

El Lean és una filosofia de pensament que té com a objectiu crear el màxim valor possible al client amb el mínim de recursos (1). En aquest sentit, una organització Lean entén el que el client valora i potencia els processos que li donen valor, reduint i eliminant tant com sigui possible aquells que no ho fan.

D’on prové el mètode Lean?

El Lean és la interpretació occidental del sistema de producció de Toyota (TPS), que aquesta empresa va desenvolupar principalment a partir del final de la Segona Guerra Mundial, en un moment en què l’escassetat de recursos i la baixa demanda estaven a l’ordre del dia.

Quin és el focus del Lean?

A diferència d’altres metodologies, el Lean no es centra en fer més eficient una determinada màquina o procès, sinó que s’enfoca en el flux de productes i serveis de la cadena de valor, optimitzant-la en la seva totalitat. Mitjançant aquest plantejament s’aconsegueix donar més valor al client respecte a la situació inicial amb:

 • Menys recursos humans.
 • Menys materials.
 • Menys infraestructura (p. ex. espai).
 • Menys inversió.
 • Menys temps.
 • Més qualitat.

Les empreses apliquen el Lean per a acomidadar gent?

Tal i com s’explicarà en els apartats següents, les persones són la base de qualsevol activitat que es desenvolupi per a la millora contínua, que és un dels pilars del Lean, per la qual cosa la resposta a la pregunta anterior és un NO rotund.

Quin canvi cultural requereix el Lean?

Bàsicament, no es busca l’origen dels problemes per a culpar persones, sinó per a trobar solucions que permetin millorar contínuament, de forma que:

 • Els problemes no s’amaguen.
 • Els problemes es resolen tan aviat com sigui possible i allí on s’han generat.
 • Es treballa en equip.
 • Es delega responsabilitat a l’equip i a cadascuna de les persones que l’integren per a “destapar” i resoldre els problemes que van sorgint, i així millorar contínuament.

Com s’aplica el Lean?

El Lean s’apica a través de la implementació iterativa dels cinc principis següents, plantejats per Womack i Jones en el seu llibre Lean thinking (3):

Els 5 principis del Lean Management
Els 5 principis de la Metodologia Lean
 1. Especifica el valor del producte: comences definint el valor d’un producte o servei des del punt de vista del client, en termes de Seguretat, Qualitat, Entrega i Cost.
 2. Identifica la cadena de valor: s’identifiquen tots aquells processos necessaris per donar valor al client, que formen la cadena de flux o valor, diferenciant tres tipus d’activitats:
  • Les que aporten valor afegit al client.
  • No donen valor afegit però no es poden treure (es necessiten).
  • No donen valor afegit i es poden treure.
 3. Crea flux: el flux de valor es modifica d’acord amb les condicions següents:
  • Reducció de desperdicis, és a dir, activitats que no generen valor per al client (muda).
  • Reducció de qualsevol variació o fluctuació (Mura).
  • L’eliminació de sobrecàrregues en els equips, instal·lacions, persones,… (Muri). En reduir la muda, també es millorarà la Mura i el Muri.
  • Creant flux, és a dir, reduint el temps d’execució o Lead Time del conjunt de processos que donen valor al client, i movent els elements d’un en un o en lots molt petits a través d’ell.
 4. Permetre al client obtenir el que desitja: es treballa des del client, en Pull (estira), per la qual cosa els processos només es fabriquen en la quantitat i quan el client ho demana, és a dir, quan el següent procés ho demana.
 5. Cerca la perfecció: la perfecció es persegueix a través de la millora contínua, amb la implicació de tot el personal de l’empresa i aplicant eines de millora contínua com el cicle PDCA.

Hi ha algun prerequisits per a implementar el Lean?

Per a poder aplicar el Lean, bàsicament es requereix canviar la mentalitat en relació amb la forma en que els problemes s’afronten, a més d’haver estandarditzat els processos de treball actuals, entenent per estandardització com la identificació i mesura de cada un d’ells. Com deia el físic i matemàtic William Thomson Kelvin, “el que no està definit no es pot mesurar, el que no es mesura no es pot millorar, i el que no es millora es degrada sempre” (2).

El Lean es pot aplicar a les empreses de serveis?

El mètode Lean s’està aplicant també a les empreses de serveis, començant per les de gran complexitat operativa, com ara la sanitat, les telecomunicacions, asseguranes, etc., demostrant que aquesta filosofia és aplicable a qualsevol sector.

Bibliografia

(1) https://www.lean.org/WhatsLean/

(2) https://www.nuevatribuna.es/articulo/consumo/no-mide-no-puede-mejorar/20170621134349141055.html

(3) Womack, James P., Daniel, T. Jones (1996) el Lean Thinking

Copyright © 2020- Gerard Gafas - Todos los derechos reservados.